Create by emdf.pl

 

Vyhlásenie výberového konania na voľné pracovné miesto psychológa v Dome sv. Jozefa – Centre pre deti a rodiny, Jašíkova 219,

023 54 Turzovka

 

Riaditeľka Domu sv. Jozefa – Centra pre deti a rodiny, Jašíkova 219, 023 54 Turzovka           

v y h l a s u j e

Výberové konanie číslo: VK č. 1/2024

Názov pracovnej pozície: psychológ

Počet voľných miest: 1

Miesto výkonu práce: Dom sv. Jozefa – Centrum pre deti a rodiny, Jašíkova 219, 023 54 Turzovka

Predpokladaný termín nástupu: ihneď

Pracovný pomer: na dobu určitú

Platové podmienky:

V zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o  pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Hlavné úlohy:  

Odborná činnosť so zameraním na prácu s dieťaťom a jeho rodinou počas výkonu opatrení SPOD a SK v centre pre deti a rodiny (ďalej len „centrum“) na základe plánu sociálnej práce s dieťaťom a jeho rodinou, ktorý je vypracovaný v spolupráci s úradom práce sociálnych vecí a rodiny.

Požadovaná kvalifikácia:

Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, študijný odbor psychológia jednoodborové štúdium, prax je výhodou.

Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:

  • bezúhonnosť podľa § 15 zákona č.138/2019 Z. z.
  • zdravotná spôsobilosť podľa § 16, ods.2 zákona č.138/2019 Z .z.
  • psychická spôsobilosť pre výkon práce v osobnom kontakte  s deťmi podľa zákona č. 305/2005
  • SPODaSK a vyhlášky MPSVaR SR č. 103/2018
  • ovládanie štátneho jazyka

 

Uchádzač o zaradenie do výberového konania predloží:

  • prihlášku do výberového konania s telefónnym kontaktom  a e-mailovým kontaktom,
  • žiadosť o prijatie do zamestnania,
  • profesijný životopis,
  • kópie dokladov o získanom stupni vzdelania a dosiahnutej kvalifikácii
  • súhlas uchádzača so spracovaním a uchovaním osobných údajov v zmysle Zákona č. 18//2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre potreby výberového konania (údaje uvedené v prihláške do výberového konania, v žiadosti do zamestnania, v profesijnom životopise, v dokladoch o vzdelaní, prípadne údaje získané pri osobnom pohovore).

 

Doklad o bezúhonnosti, doklad o zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti predloží iba úspešný uchádzač, netreba posielať s prihláškou do výberového konania.

 

Kontakt pre poskytovanie informácií:

Meno a priezvisko kontaktnej osoby: PaedDr. Viera Vahančíková, riaditeľka CDR, mobil: 0905 631 727

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  

Adresa CDR : Dom sv. Jozefa – Centrum pre deti a rodiny, Jašíkova 219, 023 54 Turzovka

Termín podania žiadosti:   

Žiadosti zasielajte na adresu centra, ktorá je uvedená v texte inzerátu alebo na e-mailovú adresu  centra. Vaše žiadosti budú posúdené a vybraní uchádzači pozvaní na výberové konanie. Termín výberového konania bude upresnený.

 

V Turzovke,  dňa 19.01.2024                                                                                                                                PaedDr. Viera Vahančíková

                                                                                                                                                                                        riaditeľka

 

Voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu : pomocný vychovávateľ

v Dome sv. Jozefa – Centre pre deti a rodiny, Jašíkova 219,

023 54 Turzovka

 

Voľné pracovné miesto na pozíciu: pomocný vychovávateľ


Dátum nástupu: ihneď


Úväzok: 37,5 hodín týždenne v nepretržitej prevádzke


Požiadavky: úplne stredné odborné vzdelanie s maturitou


Kontakt: 0911972029


Dátum zverejnenia: 12.03 2024

 

V Turzovke,  dňa 12. 03..2024                                                                                                                                PaedDr. Viera Vahančíková

                                                                                                                                                                                           riaditeľka