Create by emdf.pl

Chcete sa dozvedieť niečo viac o nás?

 

Podľa zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zákonom č. 61/2018 Z. z. podľa znenia jeho § 100w, zmenil Detský domov sv. Jozefa s účinnosťou od 01.01.2019 názov na  Dom sv. Jozefa - centrum pre deti a rodiny.

Centrum vykonáva opatrenia  pobytovou formou. V rámci opatrení pobytovou formou zamestnanci centra poskytujú odbornú pomoc a starostlivosť v jednej špecializovanej samostatnej skupine a v troch samostatných usporiadaných  skupinách.

 

Dom s. Jozefa - centrum pre deti a rodiny  (Detský domov sv. Jozefa)  sa nachádza v centre mesta Turzovky. 
Jeho výhodná lokalita zabezpečuje ľahkú dostupnosť zdravotných a sociálnych služieb ako i kultúrnych a nákupných centier. 

V blízkom okolí sú základné školy,  stredné školy a športové strediská s vyhovujúcou infraštruktúrou. 

Budova centra už od svojho začiatku slúžila na sociálne účely pre deti a dospelých. V 5O-tych rokoch bola zriadená špeciálna škola internátna, do ktorej sa umiestňovali predovšetkým deti s nariadenou ústavnou starostlivosťou. V roku 2006 sa uskutočnila transformácia časti internátu špeciálnej základnej internátnej školy na detský domov so samostatnými bytovými jednotkami rodinného typu. 
Centrum sa snaží vytvárať a zabezpečiť dieťaťu rodinné zázemie s láskyplné prostredie, aby dieťa čo najmenej pociťovalo a prežívalo odlúčenie od svojich blízkych.  Hlavným cieľom  je návrat dieťaťa do jeho biologickej rodiny – ak je to možné, alebo zabezpečiť dieťaťu náhradnú rodinu starostlivosť. V prípade, ak nie je možné dosiahnuť tento cieľ a dieťa zostáva v centre, snažíme sa utvárať mu optimálne podmienky pre jeho všestranný rozvoj po stránke rozumovej, zdravotnej, sociálnej a duchovnej. V rámci zlepšenia integrácie a socializácie dieťaťa s mentálnym a telesným postihnutím zakúpilo centrum dva byty, v ktorých žijú dve  samostatne usporiadané skupiny. V tomto trende chceme pokračovať aj v budúcnosti. 
Prioritou centra je i naďalej práca s dieťaťom a jeho rodinou, zodpovedná príprava dieťaťa a  mladého dospelého na budúce povolanie a integrácia dieťaťa do spoločnosti a pracovného procesu podľa jeho zdravotných a mentálnych schopností.