Voľné pracovné miesto na pozíciu pomocný vychovávateľ

 

Vyhlásenie výberového konania na voľné pracovné miesto na pozíciu  pomocného vychovávateľa  v Dome sv. Jozefa – Centre pre deti a rodiny  v Turzovke Dom  sv. Jozefa – Centrum pre deti a rodiny, Jašíkova 219, 023 54 Turzovka           

v  y  h  l  a  s  u  j  e

Výberové konanie číslo: VK č.1/2022

Kraj: Žilinský

Názov pracovnej pozície:  pomocný vychovávateľ

Počet voľných miest: 2

Miesto výkonu práce: Dom  sv. Jozefa – Centrum pre deti a rodiny, Jašíkova 219, 023 54 Turzovka

Predpokladaný termín nástup: 1.1.2023

Hlavné úlohy: 

Pomocné práce vykonávané pomocným vychovávateľom pri zabezpečovaní náhradnej starostlivosti o detí, mládež, najmä fyzická starostlivosť o deti, upevňovanie hygienických návykov, skvalitňovanie spoločenského správania detí, mládeže, vykonávanie pomocných prác pri realizácii výchovno-vzdelávacieho procesu, sledovanie zdravotného stavu a výchovy, dohľad v noci, plná zodpovednosť za zdravie a život zverených detí.

 Požiadavky na zamestnanca

požadované vzdelávanie uchádzača:

Osobitné predpoklady:

Jazykové znalosti: nevyžadujú sa

Počítačové znalosti: Microsoft Office Word na užívateľskej úrovni

Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti:

pozitívny vzťah k deťom, samostatnosť, zodpovednosť, komunikačná zdatnosť, empatia, flexibilita, morálna bezúhonnosť.

Kontakt pre poskytovanie informácií:

Meno a priezvisko kontaktnej osoby: Mgr. Katarína Bellovičová

Telefón: 0911 972 029

E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Adresa CDR: Dom  sv. Jozefa- Centrum pre deti a rodiny, Jašíkova 219, 023 54 Turzovka

Dátum výberového konania: 28. 11.  2022  o 10,00 hod.

Miesto konania: Dom  sv. Jozefa – Centrum pre deti a rodiny, Jašíkova 219, Turzovka

Uchádzač  o zaradenie do výberového konanie predloží:

  1. žiadosť o prijatie do zamestnania
  2. kópiu dokladu o vzdelaní
  3. profesijný štruktúrovaný životopis,
  4. písomný súhlas dotknutej osoby so spracovávaním svojich osobných údajov za účelom posúdenia vhodnosti kandidáta  na inzerovanú pracovnú pozíciu v súlade s ustanoveniami zákona č. 18//2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov po dobu 2 rokov  (vzor súhlasu priložený)

Termín podania žiadosti  o zaradenie do výberového konania  spolu so všetkými požadovanými dokladmi je 25.11.2022.

Vaše žiadosti budú posúdené a vybraní uchádzači budú   pozvaní na osobný pohovor.

 

 

 

                                                                                              PaedDr. Viera Vahančíková

                                                                                                          riaditeľka

 

V Turzovke, dňa  21.11.2022

 

 Súhlas so spracúvaním osobných údajov

 

Súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EP a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov, ďalej len „Nariadenie GDPR“).

__________________________________________________________________________

 

 Meno a priezvisko:

 

Adresa trvalého pobytu:

 

e-mailová adresa:

 

 Dole podpísaná/podpísaný  ......................................... udeľujem týmto súhlas so spracúvaním a uchovávaním mojich osobných údajov (uvedených v žiadosti o prijatie do zamestnania, v profesijnom životopise, osobnom dotazníku, prípadne osobných údajov získaných pri osobnom pohovore) prevádzkovateľom – Dom sv. Jozefa – Centrum pre deti a rodiny  so sídlom Jašíkova 219, 02354 Turzovka, IČO: 37909151 . Poskytnuté údaje budú spracované pre účely evidencie uchádzačov o zamestnanie v súlade s Nariadením GDPR. Súhlas dávam na dobu určitú, na obdobie 2 rokov. Po tomto období budú údaje vymazané, alebo môžem kedykoľvek požiadať o vymazanie údajov. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať.

 

Zároveň prehlasujem, že ma prevádzkovateľ oboznámil o povinných informáciách a právach dotknutej osoby v čl. 12 až čl. 23 Nariadenia GDPR.

 

 

 

 

V ................................, dňa ..............................

 

 

 

                                                                                                                      ........................................................

                                                                                                                                   podpis uchádzača